ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Pemikir Muslim Klasik > Syamsuddin Pase

 
 
 
 
 
 
 
 

Syamsuddin Pase

SYAMSUDDIN PASE (SUMATRANY) (w. 1039 H / 1630 M)
Ahli Fiqih, Tasauf, Tarikh, Tauhid dan Filsafat
 
     Seorang ulama besar dari Aceh Darussalam, murid dari Hamzah Fansury. Ia seorang yang sangat ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keagamaan: Fiqih, tarikh (sejarah), tasauf dan juga filsafat, disamping seorang pujangga.
       Nama Syekh Syamsuddin Bin Abdullah Sumatrani.Ia lahir dari Samudara pasai, diakhir abad 16 M. Ayahnya juga seorang ulama. Ia belajar di Aceh dan daerah-daerah lainnya termasuk Jawa. Ia menguasai banyak bahasa :Arab, Persia, Melayu, Jawa dan Aceh sendiri.
     Ia adalah seorang ulama besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan (fiqih, tasauf, filsafat, manthiq, sejarah, tauhid) dan juga ia ahli tata negara yang handal. Dalam bidang tasauf ia penganut wihdatul wujud.
     Dalam kesultanan Aceh Darussalam, ia mendapat kedudukan yang tinggi, baik dalam masa Sultan Alauddin Syah IV (997-1011 H/ 1589-1604 M) maupun pada masa sultan Iskandar Muda (1016-1045 H / 1607-1636 M). Dalam 2 masa pemerintahan sultan tersebut ia diangkat menjadi Qadli Malikul Adil, yang merupakan orang kedua dalam kerajaan. Dan ia juga menjadi ketua balai gadeng yang beranggotakan 7 ulama dan 8 uleebalang. Dalam bidang ilmu ia menjadi Mufti besar kerajaan Aceh Darussalam dan juga menjabat Syekh Jami Baithur Rahman (sekarang rektor universitas Baiturrahman).
     Syamsuddin sangat besar jasanya dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam, dan pada masanyalah Aceh berada dalam puncak kejayaan ( pada masa Sultan Riayat Syah dan Iskandar Muda). Aceh waktu itu merupakan pusat kajian ilmu dan daerah kekuasaanya sangat luas sekali.
     Ia mempunyai karangan yang banyak sekali dalam bahasa: Melayu dan bahasa Arab, dan bermutu ditinjau dari ilmu pengetahuan.
 
Karya
 •  Miratul Mu’minin (cermin untuk orang mu’min)
 •   Jauharul Haqaiq (permata kebesaran), Dalam buku ini ia menguraikan masalah wihdatul wujud yang dianutnya. Dikarang dalam bahasa Arab yang baik dengan gaya bahasa sufi yang halus dan menyentuh hati.
 •   Risalatul Baiyin Mudahadlatil Muwahhidin ‘Alal Mulhidi Fi Zikrillah (tinjauan ulama tauhid terhadap orang-orang sesat dalam mengingat Allah)
 •  Kitabul Harakah
 •   Nurul Daqaiq (Cahaya yang murni)
 • Miratul Iman (cermin keimanan)
 •     Syarah Miratul Qulub (Uraian tentang cermin hati)
 • ·  Kitab Tazyim
 • · Syar’ul Arifin (jalan orang arif budiman)
 •    Kitabu Ushulit Tahqiq (kitab dasar-dasar penguat)
 •     Miratul Haqiqah (cermin hakekat)
 • ·   Kitabul Martabah (kitab tentang martabat manusia)
 • ·   Risalatul Wahhab ( risalah maha pemberi)
 • ·   Miratul Muhaqqiqin (cermin ahli pembukti)
 • · Tanbihul’lah (peringatan Allah)
 • ·   Syarah Ruba’I Hamzah Fansury (kitab syarah kitab Ruba’I karya Hamzah Fansury (gurunya))

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda