ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Ahli Hadist Indonesia >  Muhammad Yasin al Fadani

 
 
 
 
 
 
 
 

 Muhammad Yasin al Fadani

MUHAMMAD YASIN AL FADANI (1917-1990 M)
Ahli Hadits

 

 

 

      Syaikh Muhammad Yasin ibn 'Isa al-Fadani (Yasin Padang). guru besar hadits dan ushul fikih di perguruan Dâr al-‘Ulûm Mekkah
      Seorang ahli hadits asal Padang, sumatra Barat. Ia dikenal dengan julukan Musnid Ad Dunya atau Musnid Al ‘Ashr, karena menonjolnya dalam bidang periwayatan hadits melalui isnad (mata rantai). Tidak satupun dari kitab hadits yang ada (riwayah) yang tidak ada sanadnya dari Syaikh Yasin sampai pengarang kitab itu. Khususnya yang terbesar dari kitab-kitab riwayah, seperti : Shahih Bukhary,   Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn Majah.
     Nama : Muhammad Yasin Ibn ‘Isa Al fadani. Ia lahir di Padang Sumatra barat. Sampai akhir hayatnya ia aktif memberikan ijazah (lisensi) kepada siapa yang mendatanginya dengan beberapa persyaratan ilmiyah.
 
Karya
  • Ad Durr Al Maudhud, merupakan karya terbesarnya (terdiri dari 20 jilid tebal). Kitab ini merupakan syarah / komentar mendalam kitab Sunan Abu Dawud. Kitab ini masih tersimpan dalam bentuk manuskrip) / tulisan tangan. Konon ketika ia masih hidup, ia tidak memberi izin untuk diterbitkan.
  • al-Fawâid al-Janniyyah 'alâ al-Farâ'id al-Bahiyyah fî al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, Hâsyiah 'alâ al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir fi al-Furû' al-Fiqhiyyah (ushul dan kaidah fikih),
  • Fath al-'Allâm Syarh Bulûgh al-Marâm (hadits fikih setebal empat jilid), merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram karya Ibn Hajar al Asqalani.
  • al-Durr al-Mandhûd fî Syarh Sunan Abî Dâwud (setebal dua puluh jilid). ),
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda