ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAINTIS > Ahli Matematika >  Al Majriti

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Majriti

 

AL MAJRITI (w. 398 H / 1007 M)
Saintis
 
 Saintis Andalusia / Spanyol, seorang ilmuwan Andalusia yang paling menonjol di zamannya, yang banyak menulis dan memperkenalkan pengkajian sains, terutama matematika, astronomi, kimia dan zoology. Ia juga merupakan seorang astronom dan ahli dalam masalah keagamaan
     Nama Abul Qasim Maslamah Ibn Ahmad al Majriti, yang namanya menandai asal-usulnya di Madrid, yang dalam bahasa Arab, Al Majriti.. Lahir dan meninggal di Madrid, dididik oleh pakar geometri, Abd al ghafir.
    Ia sering mengembara ke timur dan menjalin hubungan baik dengan kelompok Ikhwan as Shafa. Ia dan muridnya (Al Kirmani), yang memboyong rasa’il ikhwan al shafa ke Andalusia. Dan ia dianggap penulis 50 surat ringkasan Ikhwan al Shafa yang dilampirkan pada rasa’il tersebut (tetapi menurut para kritikus, kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya).
      Ia hidup pada masa dinasti Umayyah di Andalusia, pada masa Khalifah Al Hakam II (seorang khalifah yang cinta ilmu), bersamaan jayanya dengan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad.
     Ia mendirikan sekolah di Cordoba (yang kelak menjadi tempat belajar sejarawan Ibn Khaldun dan ahli kedokteran, Abul Qasim az Zahrawi). 
 
Peran
     Ketika mengelana ke dunia Islam timur ia mengadopsi tabel-tabel astronomis al Khwarizmi, orang Persia timur, ke dalam meridian Kordoba. Ia menulis buku kecil tentang astrolobe dan buku lain tentang aritmetika dagang, dengan menerapkan komputasi, geometri dan aljabar pada masalah-masalah penjualan, hitung dagang dan perpajakan.
      Ia mencoba memecahkan kebekuan matematis, selama ia memperkenalkan ikhwan as shafa yang populer ke Andalusia, dan muridnya, Al Kirmani, membawanya ke saragosa.
     Al Majriti juga dikagumi lantaran tulisannya tentang fisika dan ilmu magis yang berjudul Ghayat al Hakim (Tujuan para filsuf) yang merupakan cuplikan dari berbagai pemikiran hermetik, neoplatonik dan esoterik, tetapi keotentikannya masih diragukan.
     Ia juga ikut dalam penerjemahan planisherium karya Ptolemaeus; memperbaiki terjemahan Al magest; memperbaiki tabel astronomi Al Khwarizmi; menyusun konversi kalender Persia ke kalender Hijriyah; serta memelopori tekhnik-tekhnik geodesi dan triangulasi.
 
Karya
  • Rutbat al Hakim (The Stes of The Scholar), dalam karyanya ini, almajriti berhadapan antara semiology dan chemistry dan membedakannya. Eksperiment air raksa termasuk dalam buku ini.
  • Ghayat al Hakim (The Goals of The Scholar / Tujuan para filsuf). Terjemahan buku ini dipesan oleh Raja Alfonso dan memberinya nama Picatrix.
  • Rissala fi al usturlab (Astrlabe treatise). Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin.
  • Sharh Kitab al Majesti li Batlimus (Commentary of Ptolemy’s al Magest)
  • Kitab Timar al Aad fi al Hisab.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda