ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAINTIS > Ahli Matematika >  Al Kalasadi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al Kalasadi

AL KALASADI (w. 891 H/ 1486 M)
Pakar Matematika
 
     Pakar hukum (fiqih) dan juga pakar matematika yang inovatif asal Spanyol (andalusia), pencipta notasi-notasi pecahan modern. Ia seorang intelektual produktif yang menghasilkan karya-karya yang berbobot dalam berbagai bahasan.
    Nama Abu’l Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al Kurashi al bashri al Kalasadi. Lahir di baza, Spanyol. Pada awalnya ia mengikuti pembelajaran di kampung halamannya, kemudian mengikuti khalaqah-khalaqah ilmu hukum, tafsir dan studi-studi yang berkaitan dengan faraid, dibawah bimbingan Ali Bin Musa. Setelah itu ia pindah ke ibukota Granada untuk belajar kepad Abu Ishak Ibrahim bin Futuh dan Imam Abdullah al sarakusti. Dari merekalah ia mendapat pelajaran lebih jauh, Abu Ishak membimbingnya memasuki dunia filsafat, sefang al saraskusti membimbingnya dalam ilmu fiqih dalam tinjauannya dari berbagai segi.
    Setelah itu ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji, memperdalam ilmu dan memperkaya wawasan. Ia juga mampir di Mesir dan kawasan Maghrib dan bermukim disana cukup lama. Di Themsce ia bealajar kepada Kasim bin said al Ukbani (w. 854 H/1450 M) dan Muhammad Ahmed ibn Zaghlu (w. 849 H/ 1445 M). dari mereka inilah yang berpengaruh kuat terhadap jatidiri, pola pikir dan karier kecendikiawannya terutama dalam metode aritmetika dan aplikasinya dalam masalah faraid. Di Mesir ia juga mengikuti halaqah Ibn hajar al Asqalani.
    Setelah pulang dari tanah suci, ia kembali ke Granada. Disini disamping mengajar ia juga menulis. Disamping itu. Ia ikut serta dalam perang melawan kerajaan Aragon Castile yang melancarkan operasi bersih terhadap kubu benteng muslim di Granada. Tetapi akhirnya ia ikut pula menjadi pengungsi perang dikawasan maghrib dan ia meninggal disana.
 
Peran dan Pemikiran
    Al klasadi diakui sebagai intelektual terkemuka yang banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat berbobot ( prolific writer) dalam berbagai bahasan. Komentarnya terhadap Takhlis Ibn al Banna memuat suatu rumusan tingkat tinggi untuk memperoleh akar kwadrat dengan kecermatan dan ketepatan nyaris sempurna.   
     Dalam soal notasi pecahan, Al Kalasadilah orang pertama yang menggunakan simbol-simbol seperti yang digunakan kini secara luas. Sebagaimana kita ketahui, salah satu unsur penting dalam dunia matematika, khususnya bilangan, tak lain adalah pecahan (fractions). Ia melukiskan pembilang diatas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal.
 
Karya
Dalam bidang matematika,
 • Ghunyat Dhawi’l Albab fi Syarh Kasyf al jilbab. Naskah ini ada di Tunis.
 • Inkishaf al jilbab ‘an Funun al Hisab
 • Kanun al Hisab wa qunyat Dhawil albab. Naskahnya ada di Berlin.
 • Kashf al Asrar ‘an ‘ilm al ghubar. Buku ini nasjkahnya ada di Paris, Tunis, Algier, Rabat, Beirut, dan pernah diterbitkan di kairo (1891) dan Fez (1897).
 • Kashf al jilbab an ilm al hisab
 • Risalah fi Ma’ani’l Kasr wa’l Bast. Naskah ada di tunis.
 • Risalah fi Ma’rifat Istakhraj al Murakkab wa’l Basit (nahkah ada di Tunis).
 • Sharh al Urjuza al yasminiyya
 • Sharh Takhlis Ibn al Banna (ada di paris)
 • Sharh Dhawat al Asma (ada di rabat)
 • Tabsirat al Mubtadi bi’l Kalam al hindi. Naskah ada di rampur dan Tunis.
 • Al tabshira al wadiha fi masa’il al ‘Adad al La’iha. (ada di Tunis)
Tentang faraid,
 • Bughyat al Muhtadi wa Ghuniyat al Muntahi. Ada di Fez
 • Ad daruri fi Ilm al Mawarithi
 • Al kulliyat fi’l Faraid, ada di tunis
 • Al Kulliyat fi’l Faraid, ada di tunis.
 • Lubab Tahib al mawarits wa Muntahi Ukul (kawl) Bawahith.
 • Al Mustawfi li Masa’il al hawfi
 • Sharh al faraid, dari Ibn Hajib dari Al at tabiyya.
 • Tahdrib al Mawarith wa Tanbih al Bawaith yang dikutip dari bagian pendahukuan Bughayat al Mubtadi.
Tentang hadits, fiqih(hukum) Madzhab Maliki
 • Ashraf al masalik il Madzhab Malik
 • Hidayat al Anam fi sharh Kawaid al Islam
 • Sharh al Burda
 • Sharh Hikan Ibn Ata Allah.
 • Sharh al Anwar al saniyya fi’l hadits.
 • Sharh Hubb al Azhar
 • Sharh Mukhtasar Khalil
 • SharhMajaz Ibn al Barri.
 • Syarh majaz Abi Amr bin manzhur fi asma rasul
 • Sharh Majaz al Kurtubi,
 • Sharh arRisala
Bahasa arba dan sajak
 • Ghuniyyat al Nukat,disertai komentar.
 • Sharh al Jarruanniyya
 • Sharh al Jumal
 • Sharh Mulhat al irab
 • Mukhtasar fi’ Arud
 • Sharh al khasrajiyya
 • Rihla

(Adeng Lukmantara)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda