ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Wanita > Ummu Kultsum binti Utbah

 
 
 
 
 
 
 
 

Ummu Kultsum binti Utbah

UMMU KULTSUM BINTI UQBAH (w. 33 H)
 
      Saudara perempuan Utsman bin Affan, dari pihak Ibu. Yang masuk Islam ketika masih di Mekah, dan merupakan wanita pertama yang hijrah ke Madinah dari kabilah Hadnah Hudaibiyah.
      Nama Ummu Kultsum binti Uqbah bin Mu’id. Ia masuk islam di Mekah, dan telah dibaiat Rasulullah sebelum hijrah. Tetapi keislamannya diketahui oleh keluarganya. Saudara laki-lakinya yang bernama Walid dan Imarah yang merupakan kedua anak Uqbah, memintanya untuk meninggalkan Islam. Umu Kultsum kemudian pergi menuju Ummu Salamah, sehingga nabi sendiri datang ke rumah Ummu Salamah untuk menjenguk Ummu Kultsum.
      Karena keberanian itulah Abu Said berkata tentang Ummu Kultsum:” Aku tak pernah mengetahui seorang wanita Quraisy yang berani keluar dari rumah ayahnya karena Islam selain Ummu Kultsum.
      Ummu Kultsum sangat pandai menulis. Ia menikah dengan Zaid bin Haritsah. Setelah Zaid meninggal, ia kemudian meninkah dengan Zubair bin Awwam, yang dikaruniai anak yang bernama Zainab. Setelah bercerai dengan Zubair, ia menikah dengan Abdurrahman bin Auf, darinya dikaruniai 2 anak, yang bernama Ibrahim dan Hamid. Setelah Abdurrahman bin Auf meninggal, ia kemudian menikah dengan Amr bin Ash, dan ia meninggal dunia pada tahun 33 H.
     Ummu Kultsum meriwayatkan hadits dari nabi sebanyak 10 hadits. Diantara orang yang meriwayatkan hadits darinya, antara lain: Hamid bin Abdurrahman bin Auf (anak Ummu Kultsum sendiri), Hamid bin Nafi’ dan lainnya.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda