ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Wanita >  Ummu Ruman

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ummu Ruman

 

UMMU RUMAN
 
     Sahabat Nabi dari kalangan wanita. Ia mrupakan istri dari Abu Bakar, dan merupakan mertua dari Rasuullah, dan ibu dari Aisyah.
     Dia beriman, berbaiat dan berhijrah.Dia berikan kebaikan untuk Allah dan Rasul-Nya dalam keislamannya, hingga dia beroleh janji, “Barangsiapa yang ingin melihat seorang bidadari, maka lihatlah wanita ini.”
     Nama: Ummu Ruman bintu ‘Amir bin ‘Uwaimir bin Abdi Syams bin ‘Itab bin Udzainah bin Sabi’ bin Duhman bin Al-Harits bin Ghanm bin Malik bin Kinanah Al-Kinaniyah
    Sebelum datang masa Islam, Ummu Ruman adalah istri ‘Abdullah bin Al-Harits bin Sakhbarah bin Jurtsumatil Khair bin ‘Adiyah bin Murrah Al-Azdi. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengaruniakan pada mereka seorang anak bernama Ath-Thufail. Mereka tinggal di As-Surah. Selang beberapa waktu, Abdullah membawa istrinya ke Makkah untuk tinggal di sana. Sebagaimana kebiasaan kala itu, para pendatang bersekutu dengan para pembesar Makkah yang dapat melindunginya. Begitu pun ‘Abdullah bin Al-Harits. Dia bersekutu dengan Abu Bakr Ash-Shiddiq.
      Dan ketika Abdullah meninggal, kemudin diperistri oleh Abu Bakar. Dari perkawinannya ini maka lahirlah Abdurrahman dan ‘Aisyah.
Ketika itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakr lebih dulu berangkat hijrah, sementara Ummu Ruman beserta keluarga Abu Bakr masih tinggal di Makkah. Barulah setelah Rasulullah menetap beberapa saat di Madinah, Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi’ untuk menjemput keluarganya, Abu Bakr juga mengutus Abdullah bin ‘Uraiqith dengan membawa dua atau tiga ekor unta, dan menulis surat kepada putranya, Abdullah bin Abi Bakr, untuk membawa Ummu Ruman beserta ‘Aisyah dan Asma`.
     Tentang Ummu Ruman ini, ia beriman, berbaiat dan berhijrah.Dia berikan kebaikan untuk Allah dan Rasul-Nya dalam keislamannya, hingga dia beroleh janji, “Barangsiapa yang ingin melihat seorang bidadari, maka lihatlah wanita ini.”

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda