ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Wanita >  Ummu Haram

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ummu Haram

UMMU HARAM (w. 27H)
 
     Seorang  sahabat wanita dari kalangan anshar. Salah seorang wanita yang dihormati Nabi, dan merupakan bibi dari Anas bin Malik (pembantu nabi). Ia juga adalah wanita yang banyak ikut serta dalam beberapa peperangan penting, termasuk ekspansi ke Cyprus.
       Nama;Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghannam bin Adi bin Nazar al-Anshariyah an-Najjariyyah al-Madaniyyah, terkenal dengan nama Ummu Haram. Ia merupakan  saudari Ummu Sulaiman, bibi dari Anas bin Malik, dan merupakan  istri dari sahabat Ubadah bin ash-Shamit. Kedua saudaranya adalah Sulaim dan Haram; keduanya ikut di dalam perang Badar dan Uhud dan kedua-duanya syahid pada perang Bi’ir Ma’unah.
      Ummu Haram termasuk wanita yang terhormat, Ia masuk Islam, berbai’at kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul sangat memuliakanya dan pernah mengunjungi beliau di rumahnya dan istirahat sejenak di rumahnya. Beliau dan Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah baik apabila dihubungkan dengan sepersusuan ataupun dikaitkan dengan nasab, sehingga menjadi halal menyendiri keduanya.
. . Ia ikut serta dalam ekspansi kw Cyprus. Tetapi terjatuh dari kudanya, dan lehernya terjerat oleh tali kuda yang menyebnabkan ia meninggal dunia.bUmmu Haram mendapatkan syahid disana dalam perang Qubrus (Syprus) pada tahun 27 H, diera khalifah Utsman bin Affan, Dan ia dikubur Siprus
 Ia banyak meriwayatkan hadis, dan Anas bin Malik meriwayatkannya dan ada juga yang lain yang meriwayatkan darinya.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda