ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Thufail ad dusi

 
 
 
 
 
 
 
 

Thufail ad dusi

 
THUFAIL BIN AMR AD DUSI (w. 11 H)
 
      Sahabat Nabi, penyair arab terkemuka, dan orang terpandang dalam masa jahiliyah dan Islam.
Nama Thufail bin Amr bin Tharif bin Ash ad Dhusi al Azdi. Ia lahir dan dibesarkan dari keluarga terpandang di wilayah Dhus, Yaman. Ia gemnar menjamu tamu dan termasuk orang yang ditaati kaumnya.
Ketika para penyair Arab berkumpul di pasar Ukazh, Mekah, orang Quraisy berusaha agar Thufail tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, iapun menyumbat telinganya dengan kapas. Tetapi akhirnya ia mendengarkan dan kagum terhadap Al Qur’an, lalu mengikrarkan Islam. Ia memohon kepada Nabi agar dijadikan baginya bukti ditengah-tengah kaumnya sampai Alah memberi petunjuk kepada mereka, dan nabi mendoakan untuknya dan kaumnya.
Ia berhasil mengajak ayah, ibu dan istrinya masuk Islam, dan beberapa kaumnya (jumlah 80 keluarga), termasuk Abu Hurairah, dan menemui Nabi di madinah pasca perang Khaibar.
Dalam pembebasan kota Mekah ia masuk ke ruimah Amr bin Hamamah dan dan membakar patungnya yang dijuluki Dzu al Kaffain (pemilik dua tangan).
Ia meninggal pada perang Yamamah pada 11 H. Anaknya (yang bernama Amr) terluka dalam perang tersebut, tetapi kemudian sembuh dan meninggal pada perang Yarmuk.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda