ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI TAFSIR & ILMU AL QUR'AN > Ahli Tafsir > Al Biqa'y

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Biqa'y

 
 
AL BIQA’Y, IBRAHIM IBN UMAR (809-855 H/ 1406-1480 M)
Ahli Sejarah dan Kebudayaan
 
     Ibrahim ibn Umar Al Biqay adalah seorang ahli tarikh (sejarah) dan kebudayaan, dan terkenal juga dalam bidang tafsir (mufasir).
     Nama: Burhanuddin Ibrahim Ibn Umar Ibn Hasan ar Ribat Al Biqa’y. Lahir di Biqa’, salah satu daerah di Syiria, dan meninggal di Damaskus.
     Pengenalan terhadap ilmu-ilmu Al Qur’an diawali belajar qira’ah dibawah bimbingan Ibn Jazari (seorang ahli qira’at asal Syiria), kemudian belajar kepada ulama-ulama besar dimasanya, antara lain: Al Taj bin Bahadir (w. 877 H / 1473 M), seorang ahli sejarah; Al Taqi al Hushani (w. 829 H / 1426 M), ahli fiqih dan hadits; Al taj Al Garabili (w. 835 H / 1434 M), ahli hadits dan sejarawan; Al Fadhil Al Maghribi (w. 866 H / 1465 M), ahli fiqih; dan Al Qayati (l. 782 H / 1380 M), ahli ushul fiqih dan sastrawan.
      Ia sangat menyenangi diskusi, gemar pula mengkritik dan juga seorang penulis yang produktif (karyanya sekitar 48 buah). Pernah menjadi gurubesar dalam bidang hadits di Masjid Qal’at di Mesir, tetapi tidak lama, karena berbeda pendapat dengan penguasa Mesir, Juqmuq (mp. 1435-1438 M), bahkan penguasa tersebut memerintahkan agar ahli tafsir ini dipenjarakan.
 

Pemikiran

     Al Biqa’y adalah orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu tanasub Al Qur’an, yaitu ilmu (metode) yang menjelaskan hubungan (keserasian) antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sehingga karya tafsirnya Nazm Ad Durar fi Tanasub Al ayat Wa As Suwar, dipandang sebagai ensiklopedia dalam bidang studi keserasian ayat dan surat dalam Al Qur’an.
     Dalam bidang tasauf, Ia adalah seorang penentang pendirian Ibn Arabi, terutama tentang masalah ittihad. Ia setidaknya menulis 2 kitab yang mengkritik dan menentang dengan segala kekuatan alasan pendirian Ibn Arabi, yaitu: Tanbih ul Ghaby ‘Ala Tafkiri Ibn ‘Arabi dan Tanzir ul ‘Ubbad min Ahlul ‘Inad bi Bid’atil Ittihad
 

Karya

Dalam tafsir dan ilmu Al Qur’an
 • Nuzham Ad Durar fi Tanasub Al Ayat wa As Suwar (Susunan permata tentang hubungan ayat dan surat). Kitab ini ditulis selama 22 tahun, yang berisi tentang keserasian ayat al qur’an dan ayat lainnya. Kitab tafsirnya ini sangat populer, sehingga mengantar Al Biqa’y ke jenjang popularitas yang tinggi dikalangan mufasir.
 • Dala’il Al Burhan Al Qawim (Berbagai petunjuk tentang argumentasi yang tepat)
 • Ad Dawabit wa al Isyarat li Ajza’ilm Al Qira’at (Prinsip-prinsip dan petunjuk bagi pembagian ilmu qira’at)
 • Masa’id Al Nazr li Al Isyraf ‘Ala Maqasid as Suwar (Tahapan-tahapan analisis untuk memahami tujuan surat Al Qur’an)
 • Al Istisyhad bi Ayat al Jihad (Telaah terhadap ayat-ayat jihad)
 • Kifayah Al qari fi riwayat Abi’ Amer (Kebaikan membaca Al Qur’an dengan riwayat Abi Amer)
 • Al Qaul Al Mufd fi ‘Ilm At Tajwid (Uraian yang diperlukan dalam memahami ilmu tajwid)
 • Al Fath Al Qudsi fi Ayat Al Kursi (pembuka suci tentang ayat kursi).
Dalam Bahasa dan Sastra
 • Ma la Yastaqni ‘anhu Al Insan min Milh Al Lisan (Kebutuhan Manusia pada Bahasa Jenaka yang menyenangkan)
 • Al Jam’ Al Mubin fi Ma Qila fi Waka’ayyin (Uraian lengkap tentang komentar mengenai ungkapan Wa Ka’ayyin)
 • Azzim Wasilah Al Isabah fi Sunnah Al Kitabah (Jalan besar untuk Mengetahui seni Menulis)
 • Raf’al Lisam’an Ara’is an Nizam (Menguak tabir kebiasaan wanita muda)
 • Al Idrak Li Fann Al Ihtibak (Mengenal seni Menyusun Kalimat)
Dalam bidang fiqih dan ushul fiqih
 • Syarh Jam’ al Jawami’ (komentar terhadap buku Jam’ Al Jawami)
 • Al Izam bi Fath asrar At Tasyahud wa Al Azan (informasi tentang kunci rahasia tasyahud dan adzan)
 • Al I’llam bi Sanah Al hijrah Ila Asy Syam (informasi tentang tahun hijrah di Syuriah)
 • Al Qawal Al Qadimah (Berbagai pendapat klasik tentang hukum mengutip buku-buku klasik)
 • Bayan, Al Ijma’ ‘ala Ijtama’ fi Bid’ah al Gina’ wa As Sama’ (Penjelasan ijma terhadap mereka yang berkumpul untuk menciptakan nyanyian dan musik)
Dalam bidang aqidah dan Tasauf
 • Tadmin al Mu’arid fi Tafkir Ibn Al Farid (Menolak argumentasi mereka yang menentang pengkafiran Ibn Al farid)
 • Tanbih Al Ghabiy ‘Ala Tafkir Ibn Al Araby (Peringatan bagi orang yang bebal, atas mengkafirkan Ibn Arabi)
 • Tanzir ul ‘Ubbad, min Ahlil ‘Inad bi Bid’atil Ittihad (Peringatan bagi hamba Allah dan ahli durhaka tentang bid’ahnya Ibn Arabi)
 • Tahdim Al Arkam man laisa fi Al Imkan Abda’ min Kana (Meruntuhkan prinsip-prisip mereka yang berpendapat tidak mungkin menciptakan sesuatu dari materi yang sudah ada)
 • Khair Az Zad Al Muntaqa min Kitab Al I’tiqad li Al Baihaki (Uraian terbaik mengenai buku aqidah karya Al Baihaki)
 • Siir Ar Ruh, syarh Kitab Ar Ruh li Ibn Al qoyyim (Rahasia jiwa, ulasan terhadap Kitab Ar Ruh karya Ibn Qoyyim)
Dalam bidang Sejarah dan Biografi
 • Unwanuz zaman
 • Mukhtasar Sirah ar Rasul wa Salasah min Al Khulafa’ (Ringkasan sejarah hidup rasul dan 3 khalifah sesudahnya)
 • Izhar al ‘Asr li ahli al ‘Asr (Menyatakan waktu kepada manusia yang hidup waktu itu)
 • Usud Al Biqa’an Nasihah (Singa-singa dari Biqa’ yang lapar)
 • Akhbar Al jallad fi fath Al Bilad (Berita-berita tentang seorang algojo dalam penaklukan berbagai negeri)
 • Bazl an Nus Wa Asy Syafaqah li At Ta’rif bi Suhbah waraqah Ibn Naufal (Mencurahkan cinta kasih, mengenal persahabatan Waraqah Ibn Naufal)

(adeng Lukmantara)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda