ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI SEJARAH, GEOGRAFI & ILMU SOSIAL > Ahli Sejarah & Sosiologi > Abdul Basith bin Khalil

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdul Basith bin Khalil

 
ABDUL BASITH BIN KHALIL (1440-1514 M)

      Seorang sejarawan Mesir turunan dinasti Mamluk. Lahir di malathiyah, sebuah desa di Asia kecil. Ayahnya, Amir Muhaddats Khalil Bin Syahin, sejarawan terkemuka sezaman Al Maqrizi, yang selalu berpindah-pindah tempat ketika menjadi pejabat negara atau ketika menjadi orang buangan.

    Pendidikannya, disamping mendapat bimbingan dari orang tuanya, juga belajar kepada ulama-ulama dimana orang tuanya pernah menetap, seperti: Allepo, Pelestina, fdamaskus. Tetapi setelah ayahnya meninggal (1468 M), ia kemudian menetap di Kairo, dan tinggal di Khanaqah tasauf Syaikhuniyah. Disini ia berguru kepada As Suyuthi, Yunus ar Rumi, juga As Sakawi.
    Tidak ada informasi lain mengenai profesinya selain sebagai penulis di masa dinasti Mamluk.
 
Karya
  • Nuzhah al Asathin fi man ila Mishr min salathin
  • Nail Al ‘Amal, syarh dari karya Adz Dzahabi.
  • Ar raudh al Basim fi hawadits al Ghamr wa at Tarajim, merupakan suplemen/ syarh buku An Nujum az Zahirah fi Muluk Mishr wa Al Qohirah, karya Abul Mahasin at Taghlibirdi.
  • Tarikh al Anbiya al Akabir wa bayan ulil Azm minhum
  • Al Washalah fi Mas’alah al Qiblah
  • Al hikmah wa as Sirr fi kaun ad dhan
  • Syarh al Qanusah fi at Thibb
  • ‘Umdah at Thalibin wa Raghibin fi al Fiqh
  • Wafa an Nil, memuat syair-syair yang ditulis tahun 1493 M pada saat kemarau panjang.
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda