ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI ILMU KALAM (TEOLOG) > Ahli Ilmu Kalam Mu'tazilah > Amr ibn Ubaid

 
 
 
 
 
 
 
 

Amr ibn Ubaid

AMR IBN UBAID(w. 761 M)
 
    Tokoh gerakan amar ma’ruf dan nahi munkar, dan merupakan salah seorang pelopor awal gerakan teologi rasional dalam literature mu’tazilah, yang dibangun oleh Wasil bin Atho (w. 749 M), seorang murid Hasan al Bashri.
     Ia memimpin mu’tazilah selama awal dari kekhalifahan Abbasiyah. Ia terpengaruh oleh Wasil bin Atha yang merupakan iparnya (suami sauadara peempuannya)..

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda