ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI ILMU KALAM (TEOLOG) > Ahli Ilmu Kalam Mu'tazilah > Abu Rasyid an Naisabury

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Rasyid an Naisabury

 
 
ABU RASYID AN NAISABURY (w. 1024 M)
Ahli ilmu kalam
 
     Seorang ahli ilmu kalam dari Mu’tazilah. Nama Abu Rasyid Sa’id ibn Muhammad Ibn Hasan Ibn Hatim al Naisabury.
     Ia pada awalnya seorang teolog dari beberapa substansi Madzhab Mu’tazilah Baghdad di Nisyapur, kemudian pindah ke Rayy dan menggabungkan diri dengan madzhab Bashrah, disini kemudian berguru kepada Qadi Ibn Abd al Jabbar. Ia kemudian menggantikan posisi Abd Jabbar sebagai pemimpin Mu’tazilah Rayy setelah sang guru meninggal.
 
Karya
·         Ziadat al Sarh (Penjelasan tambahan), tentang fondasi kalam Mu’tazilah sebagaimana diuraikan oleh 2 orang guru.
·         Al Masa’il fi al Khilaf bayn al basriyin wa Baghdadiyyin

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda