Adz Dzahabi

ADZ DZAHABY (673-748 H)
Ahli Hadits
 
       Seorang ulama besar yang menguasai beberapa bidang keislaman, seperti hadits, tafsir, dan ilmu qira’at.
      Nama : Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Bin Qayimaz Bin Abdullah Adz Dzahaby. Nama Adz Dzahaby berasal dari ayahnya, Ahmad Bin Utsman adalah seorang tukang besi terkenal ahli menempa emas, sehingga digelari Adz Dzahabi (tukang emas). Keluarganya berasal dari Turki.
     Ia tumbuh dan berkembang ditengah keluarga yang berilmu. Ia mulai menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan pada usia 18 tahun. Pada tahun 693 H, ia pergi ke berbagai kota dinegeri Suriah dan berguru kepada ulama-ulama terkenal dizamannya, diantaranya : An Nasibi (seorang ahli hadits). Kemudian pada tahun 695 H pergi ke Alexandria dan Bilbeis (Mesir) dan berguru kepada Jamaluddin Abu Al Abbas (ahli qira’at) dan Ibn Az Zahiri. Tahun 698 H ke Mekah dan berguru kepada Ibrahim Bin Muhammad Bin Ibrahim Ishaq Ath Thabary Al Maky (w. 691 H), seorang imam Masjidil haram dan ahli qira’at dan Muhammad Bin Abi Bakr Bin Khalil Bin Ibrahim Al Qurasyi Al makky (seorang ahli hadits dan ahli fiqih madzhab Syafi’iy) selama 4 tahun, juga berguru kepada Al Basis. Bidang qira’at ia juga belajar kepada Syekh Jamaluddin Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Dawud Al asqalani, dan Jamaluddin Abu Ishaq Ibrahim Bin Gali Ad Dimasyqi.
     Adz Dzahaby kemudian diangkat menjadi guru besar diberbagai sekolah terkenal di Suriah, antara lain : SekolahMasyhad ‘Urwah’ Dar Al Hadits An Naqiah, dan banyak lagi.
 
Karya
Dalam bidang hadits,