ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI HADITS > Ahli Hadits Abad 4 H/10 M > Ath Thahawy

 
 
 
 
 
 
 
 

Ath Thahawy

 

 

ATH THAHAWY (239-321 H)
Muhadits & ahli fiqih
 
     Seorang imam penghapal hadits,   terkenal juga dalam fiqih dan tafsir Al qur’an. Ia seorang yang berilmuyang memiliki keutamaan. Ia menguasai sekaligus ilmu fiqih dan hadits serta cabang keilmuan lainnya.
     Nama Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn Abdil Malik al Azdi al Hajari al Misri Ath thahawy al Hanafi, yang terkenal juga dengan nama Ibn Mas’ud. Lahir di Buthha, sebuah desa di Mesir (wilayah muhafazah sekarang) tahun 239 H (ada yang mengatakan 237 H). Ia dibesarkan dalam keluarga yang cinta ilmu dan penuh keutamaan. Ayahnya, seorang ulama, sedang pamannya, Imam Al Muzani, seorang sahabat sekaligus murid Imam Syafi’I, yang berjasa dalam penyebaran madzhab Syafi’i.
      Ia belajar kepada pamannya, Imam Al Muzani, dan banyak mendengar periwayatan pamannya dari Imam Syafi’i. Tetapi ada usia 20-tahunan, ia beralih ke madzhab Hanafi. Diantara para gurunya selain Al Muzani, Antara lain: Al Qadi Abu Jafar Ahmad bin Imran al Baghdadi, Al Qadi Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz al Baghdadi, Yunusd bin Abdul ‘Ala al Misri, dan lain-lain.
       Diantara murid-muridnya: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Al Qosim bin Abdullah al baghdadi yang dikenal dengan nama Ibnul Khasysyab al Hafizh.
      Ia pernah menjadi wakil qadi, yang waktu itu qadinya dijabat Al Qadi Abu Abdillah Muhammad bin ‘Abdah, seorang qadi Mesir.
      Ia meningal ada awal Dzulqaidah 321 H pada usia 80 tahun.
 
Karya
  • Musykilu’l Atsar. Suatu kitab tentang Mukhtalifu’l hadits. Kitab ini terdiri dari 4 jilid, dan telah dicetak di India pada thun 1333 H.
  • Irsyad al Aql as salim ila Mazaya Al Qur’an al Karim (Petunjuk akal sehat kepada keistimewaan Al qur’an yang mulia).

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda