ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI HADITS > Ahli Hadits Abad 4 H/10 M >  Ad Daruqutny, Imam

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ad Daruqutny, Imam

AD DARUQUTHNY, IMAM (306-385 H).
Ahli hadits
 
      Salah seorang imam hadits, dan termasuk salah seorang yang digelari amiril mukminin fil hadit. 
    Nama Abdul Hasan ‘Ali Bin ‘Umar Bin Ahmad bin Maddy Ad Daruquthny. Ia  banyak mendengar hadits dan banyak mengarang kitab dalam bidang hadits. Ia terkenal sebagai imam di masanya dalam jarah dan ta’dil. Ia juga mempunyai sebuah kitab yang bernama Al-Ilzamat yang merupakan kitab al-Istidrak bagi Shahih al-Bukhary dan Shahih Muslim. Dan ia juga mempunyai kitab yang bernama as Sunan yang telah dicetak bersama sama Ta’liqat, juga ia mempunyai kitab bernama al-‘Illal.
    Abu Jauzy berkata,” Adh Daraquthny menguasai ilmu hadits, Qiraat, Nahwu, Fiqh dan Siar, dan beliau orang yang Tsiqah”.
    Ia meninggal pada tahun 385 H
 
Karya
·         Sunan Ad Daruquthny
·         Al-Ilzamat
·         Al ‘Ilal Al Waridah Fi’l Ahaditsin Nabawiyah, kitab tentang ‘ilat hadits. Kitab ini telah mencakup seluruh tulisan dalam ilmu ‘Ilal ‘l Hadits yang telah disusun oleh ulama-ulama yang mendahuluinya. Kitab yang tersusun menurut system musnad ini terdiri dari 12 jilid.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda