ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI HADITS > Ahli Hadits Abad 12 H/ 18 M > Abdul Ghani an Nablusi

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdul Ghani an Nablusi

 
ABDUL GHANI AL MAQDISY AN NABLUSY (w. 1143 H / 1735 M).
 
   Seorang ahli hadits dan sufi besar (pengikut Ibn Arabi) pada abad ke 18 M. ia dipandang sebagai sebagai ustadz al asatiz (guru para guru) dan populer sebagai Syaikh al Islam Sadr al Aimmah.
     Nama Abd al ghani bin Ismail bin Abd al Ghani bin Ahmad bin Ibrahim. Setelah hapal Al qur’an, ia kemudian belajar kepada ulama-ulama terkemuka dizamannya. Dalam fiqih kepada Syaikh ahmad al Qal’I; Bahasa (ilmu nahwu, ma’ani dan bayan) kepada Syekh Mahmud al Kurdi, hadits kepada Syekh Abduil Baqi al Hambali, dan tafsir kepada Syekh Muhammad al Mahasini.
  Sebagai pendukung pandangan Ibn arabi, ia terkenal sebagai komentator karya Ibn Arabi, tetapi lebih menekankan pada penjelasan secara praktis makna setiap kata, istilah teknis. Ia kurang memberikan perhatian pada gagasan besar yang mendasari teks tersebut.
 
 Karya

  • Da Khairu’l Mawarits fi’d Dalati ‘ala Mawadli’il Ahadits. Dalam kitab ini terkumpul kitab athraf 7 (Shahih Bukhary, Shahih Muslim,dan kitab Sunan (At Tirmidzi, Nasa’I, Ibn Majah, Abu Dawud) dan al Muwaththa)
  • Awrad an Nablusi
  • Khulasah al Tahqiq fi bayan al taqlid wa al Talfiq, dalam usul fiqih
  • Al Uqud al Lu’luiyah fi Tariq al sadah al Maulawiyah
  • Nafahat al Azhar ala Nasamat al asar fi Mad al Nabi al Mukhtar

by: Adeng Lukmantara

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda