ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 7H/ 13 M > Imam Muzafar Ibn Sa'ati

 
 
 
 
 
 
 
 

Imam Muzafar Ibn Sa'ati

IBN SA’ATI, IMAM MUZAFFAR (w. 694 H / 1294 M).  
Faqih Madzhab Hanafi
 
     Imam madzhab hanafi terkemuka dizamannya dalam ilmu-ilmu agama, terpercaya, hafidz, serta terkenal dalam usul dan fiqih..
     Nama (Imam) Muzaffar al din Ahmad bin Ali al Ba’labaki, dan terkenal dengan julukan Ibn Sa’ati. Ia merupakan keturunan al Ba’lbaki, tetapi lahir di baghdad.
     Ia sangat tekun dalam belajar dan sangat cerdas, sehingga guru-gurunya mengakuinya sebagai Al faris al wahid fi Midanih (Sang juara di medan pertempuran). Dan sebagian ulama menganggapnya lebih unggul dari Ibn Hajib.
 
Karya
  • Al Badi’ fi Usul Fiqh atau lengkapnya Badi’an Nizam al jami’ bain Usul al bazdawi wa al Ihkam, tentang ushul fiqih. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Kanz al wusul ila Ma’rifah al usul, karya Imam Al Bazdawi (aliran fuqaha madzhab Hanafi) dan kitab ihkam fi al Ahkam karya al Amidi (aliran jumhur dan mutakalimun madzhab Syafi’I).
  • Majma al Bahrain, yang menghimpun ringkasn Al qaduri dan Mazhumah an nasafi dengan beberapa tambahan dengan susunan yang bagus.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda