ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 7H/ 13 M > An Nasafi, Hafizh al Din

 
 
 
 
 
 
 
 

An Nasafi, Hafizh al Din

 
 
AN NASAFI, HAFIZH ALDIN (w. 1301 atau 1310 M)
Ahli fiqih & Teolog
 
     Seorang ulama fiqih Madzhab Hanafi dan terkemuka pula dalam urusannya. Ia terkenal pula dalam ilmu kalam (teologi).
     Nama Hafizh al Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud An Nasafy. Lahir di salah satu kampung di Asbaban.
 
Karya
  • Madarik At Tanzil wa Haqa’iq at Ta’wil (Pengetahuan tentang wahyu dan hakekat- hakekat maknanya). Suatu kitab tafsir bir’ra’yi ( tafsir Al Qur’an berdasar ra’yu dan ijtihad).
  • Kunduzuz Daqa’iq, karyanya dalam bidang ushul.
  • Al Qafie, karyanya dalam bidang furu’ (cabang ) / fiqih.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda