ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 3 H/9 M > Ibn Rahuyah

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn Rahuyah

 

IBN RAHUYAH (166-238 H)
 
      Tokoh madzhab Syafi’I, dan merupakan murid Imam Syafi’i.Seorang Imam dan Ulama yang sangat terkenal dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang hadits dan  fiqh.
    Nama : Ishaq bin Ibrahim bin Makhalad bin Ibrahim Abu Ya’qub al Hamdhaly al Marwazy, dan terkenal dengan nama Ishaq Ibnu Rahawaih atau Ibn Rahuyah.. Ia melakukan perjalanan ke Iraq, Hijaz, Yaman dan Syam untuk mencari hadits.
     Ia meriwayatkan hadits dari pada Jabir bin Abdul Hamid ar Razy, Ismail bin Umaiyah, Sufyan bin Uyainah, Wakie’ bin Jarrah, Waqiyah bin al Walid, Abdurahman bin Humam, An Nadhar bin Syumaildan yang lainnya. Hadits haditsnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail, Al Bukhary, Muslim bin Hajjaj an Naisabury, Ahmad bin Salamah, dan yang lainnya.
 Diantara guru gurunya yang mengeluarkan hadits dari padanya adalah Yahyah ibn Adam dan Waqiyah bin Walied, dan diantara teman temannya a Ahmad bin Hambal.
      Tentang Ibn Rahawaih ini, Abu Dawud berkata,” Ibnu Rahawaih mendikte untuk kami 11.000 hadits dari hapalannya, kemudian diulangi lagi dikte itu persis sama yang telah didiktekan sebelumnya, tanpah bertambah satu haraf dan berkurang satu haraf”. Dan Abu Hatim ar Razy berkata,” Sungguh mengherankan keteguhan hapalan Ishaq bin Rahawaih dan hapalannya terpelihara dari kesalahan kesalahan”.
 
Karya
  • Tafsir Ibn Rahuyah

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda