ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > AHLI FIQIH > Ahli Fiqih Abad 2H/ 8 M > Abdurrahman bin Al Qosim

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdurrahman bin Al Qosim

 
ABDURRAHMAN BIN AL QOSIM (132-191 H/ 749-806 M)
Faqih dan Mujtahid Madzhab Maliki
 
    Faqih dan mujtahid madzhab Maliki, murid terdekat Imam Malik dan pendapat-pendapatnya seringkali lebih kuat dari gurunya. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan dan menyebarluaskan madzhab Maliki.
    Nama: Abdurrahman bin al qosim bin Khalid bin Junadah al Masri dan biasa dipanggil Abu Abdullah. Lahir di Mesir. Mula-mula ia belajar kepada Laits bin Sa’ad, Ibn Majsyun, Muslim bin Khalid al Zinji, dan lain-lain, kemudian pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik.
   Ia lama tinggal bersama Imam Malik (20 tahun) dan diantara murid-murid Imam Malik tidak ada orang yang paling menguasai ilmunya selain Ibn Al qosim ini. Padanya berkumpul kepandaian dan juga kesederhanaan. Ia tidak pernah mau menerima hadiah dari penguasa, katanya: “Dekat atau jauh dari penguasa bukanlah satu kebaikan.”
    Ia meninggal di Mesir.

 By: Adeng Lukmantara

Referensi:

1.    Almaraghi, Abdullah Musthafa, Pakar Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah, LKPSM, Yogyakarta, 2001
2.    Dahlan, Abdul Aziz (editor),   Ensiklopedia Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, (6 Jilid)

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda