ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM >  TABI'IN >  Tabi'in Ahli Fiqih >  Syuraih ibn Harits al Kindi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Syuraih ibn Harits al Kindi

 
SYURAIH IBN HARITS AL KINDI (w. 78 H)
       Faqih, hakim
 
     Seorang faqih dan menjadi kadi (hakim) sejak Khalifah Umar sampai dengan Khalifah Al Walid I (mp. 86-97 H / 705-715 M) dari dinasti Umayah selama 60 tahun. Ia termasuk seorang ulama besar dan hakim terkenal di era awal Islam.
    Nama Syuraih bin Harits bin Qais bin Jahm al Kindi, biasa dipanggil Abu Umayyah. Umar bin Khathab pernah mengangkatnya sebagai hakim dsi Bashrah kemudian Kufah. Jabatan ini tetap dikukuhkan oleh Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjabat hakim selam 60 tahun, dan kemudian mengundurkan diri padsa era Al Hajjaj, yang dikabulkan pada tahun 77 H.
    Ia belajar kepada Ibn Abbas, dan banyak meriwayatkan hadits dari Umar bin Khatahan, Ali Ibn Abi Thalib, Ibn Mas’ud dan Zaid.
    Para ulama sepakat Syuraih termasuk seorang perawi yang tsiqah dan hadits-hadits yang diriwayatkannya dapat dijadikan sebagai hujjah. Diantara para perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Murrah ath Thayib, Say Sy’bi, Ibn Sirrin, dan lain-lain. Hadits-hadits riwayatnya diriwayatkan oleh Al Bukhary dan An Nassa’iy.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda